Make your own free website on Tripod.com
Click here to visit our sponsor
Free Advertising from Click2Net!

บทเรียนพิเศษ การแก้ปัญหาเมื่อเกิด errorสาเหตุที่จะทำให้เกิดปัญหา
1. การเปิดปิด asp tag <% และ %>
2. การใช้ script เช่นเปิด if else แต่ลืม ปิด end if เป็นต้น หรือพิมพ์คำสั่งผิด การตั้งตัวแปรที่ผิดหลักการของ VB script
3. ถ้าหากมีการใช้ตารางร่วมด้วย ถ้าเปิดตารางขึ้นมาผิด หรือปิดผิด จะทำให้ ไม่มีผลแสดงออกมาต้องระวังด้วย
4. กำหนดขั้นตอนของ script ผิดพลาดเช่น เรียกใช้ตัวแปรที่ยังไม่ได้กำหนด
5. การใช้คำสั่ง include ไฟล์ แต่ไม่มีไฟล์อยู่หรือวางตำแหน่งผิด
6. การอ้าง alias ของ directory หรือไฟล์ ผิดที่
7. การเรียกใช้ฐานข้อมูล โดยที่ไม่ได้ add DSN name, การพิมพ์ชื่อ table หรือ field ผิด
8. ภาษาของฐานข้อมูลไม่เข้ากันกับ web server

นอกจากนี้ก็ยังมีสาเหตุอีกหลายประการ คุณต้องพบและทดลองแก้ปัญหาเหล่านั้น เมื่อมีข้อความแสดงความผิดพลาดขึ้นมา
บน browser สิ่งที่ ข้อความ error จะแจ้งมาด้วยคือ บรรทัดที่ error แต่ถ้ามีแต่หน้าจอว่างๆไม่มีข้อความให้คุณใช้วิธี
view source ดูซึ่งอาจจะมีข้อความแสดงอาการ error อยู่ในนั้น เมื่อได้บรรทัดที่ error แล้วให้คุณกลับไปดูใน source code
แล้วหาสาเหตุให้พบและทำการแก้ไขตามอาการ สำหรับบางอาการอาจจะไม่มีข้อความแสดงขึ้นมา แต่จะมีบางตัวแปร
ค่าของมันจะหายไป มีวิธีค้นหาข้อผิดพลาดคือให้คุณสร้างไฟล์ที่รับค่าตัวแปรเหล่านั้น จะทำให้ทราบว่าตัวแปรหายไป
ในขั้นตอนใด ดูรายละเอียดได้ในบทเรียนของการรับข้อมูลจากผู้ใช้