Make your own free website on Tripod.com
Click here to visit our sponsor
Free Advertising from Click2Net!

บทเรียนที่ 1 พื้นฐาน


1. สร้างไฟล์ asp ไฟล์แรก และทดลองใช้
ขั้นตอนที่ 1 เปิดโปรแกรม notepad หรือ text editor อื่นๆขึ้นมา
แล้วให้ copy code ต่อไปนี้ นำไป paste จากนั้นให้ save
ในชื่อ hello.asp ไว้ใน folder asp ที่เคยสร้างไว้

[ /asp/hello.asp ]


<HTML>
<BODY>
<% For i = 3 To 7 %>
<FONT SIZE=<% = i %>>
Hello World!</FONT><BR>
<% Next %>
</font> ตัวอย่างนี้นำมาจากไฟล์ตัวอย่างของ <a href="http://www.microsoft.com">Microsoft</a>
</BODY>
</HTML>ขั้นตอนที่ 2 เปิดโปรแกรมบราวเซอร์และพิมพ์เรียกที่อยู่ต่อไปนี้
http://127.0.0.1/asp/hello.asp

สรุป ผลที่ได้จะเห็นว่า มีคำว่า Hello World! อยู่ 5 ตัวและมีขนาดจากเล็กสุดไปใหญ่สุด
ซึ่งถ้าใช้ html ธรรมดาให้เกิดผลแบบนี้จะต้องเขียน code กำหนด
ขนาด font ถึง 5 ชุด แต่ถ้าใช้ asp code ก็จะใช้เพียงไม่กี่บรรทัดเท่านั้น
จากนี้ให้คุณลอง view source code ของผลที่ได้ดู สิ่งที่คุณจะพบคือ
html code ธรรมดา ไม่มี vb script อยู่ในนั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ไฟล์ hello.asp ได้ถูกอ่านแล้วประมวลผลออกมาตามรูปแบบที่กำหนด
และไม่ว่าจะเรียกใช้อีกกี่ครั้งผลก็จะเหมือนเดิม ตัวไฟล์hello.asp
จะไม่เปลี่ยนไป และผู้เรียกโดยบราวเซอร์ก็ไม่สามารถดู code ตัวจริงในไฟล์ได้2. การแทรก vb script ในไฟล์
ตัวบอกขอบเขตของ script ที่โปรแกรม ASP จะต้องแปลและส่งผลออกมาที่ browser
จะเปิดด้วย <% และปิดด้วย %> สิ่งที่อยู่ระหว่างเครื่องหมาย 2 อันนี้
จะต้องเป็น script ถ้านำ html มาใส่จะ error เมื่อเรียกใช้
การใช้มีดังตัวอย่าง คือเปิดหน้าคำว่า for ด้วย <% และเริ่มแทรก script คือ for i = 3 to 7 จากนั้น
จึงปิดหลังตัว i ด้วย > ซึ่งในขณะนี้คือหมดในส่วนของ script แล้ว จากนี้ก็จะเป็น html ธรรมดา
ไปจนถึงคำว่า size= ก็จะเปิด script อีก แล้วนำตัวแปร i มาใส่ สรุปได้ว่าในส่วนของ
script จะต้องเปิดด้วย <% และปิดด้วย %> การแทรก script นี้จะแทรกในส่วนใดของไฟล์
asp ก็ได้(ดูได้จากตัวอย่างของการแทรกวันที่ในบทเรียนนี้) แต่ส่วนที่แสดงผลออกมาให้ผู้เรียกใช้ไฟล์ผ่านบราวเซอร์คือส่วนที่อยู่ระหว่าง
<HTML> จนถึง </HTML>

[ /asp/hello2.asp ]


<HTML>
<BODY>
<%
'กำหนดให้ i มีค่าตั้งแต่ 3-7 และนำค่านี้ไปใส่แทน i ในส่วนของ size = ....
'วนไปเรื่อยๆตั้งแต่ 3 4 ... ไปจนถึง 7 จากนั้นจึงเปลี่ยน คำสั่งไปที่ next แล้วจึงปิดไฟล์
REM ถ้ามีการแทรก คำสั่งต่อจากบรรทัดนี้ คำสั่งต่างๆจะถูกแปลให้ทำงานได้

For i = 3 To 7 %>
<FONT SIZE=<% = i %>>
Hello World!</FONT><BR>
<% Next %>
<!-- แต่ถ้านำคำสั่งมาแทรกข้างล่างบรรทัดนี้หรือแทนที่ คำสั่งไม่สามารถทำงานได้
เพราะอยู่นอกเหนือตัวบอกขอบเขตของ script ที่โปรแกรม ASP จะต้องแปล -->
</BODY>
</HTML>3. การ comment ใน asp ไฟล์
การแทรกคำอธิบายในส่วนของ source code มีดังในตัวอย่างด้านบนคือ
ถ้าแทรกระหว่าง script จะใช้คำว่า REM หรือ เครื่องหมาย ' (การใช้
เครื่องหมาย ' จะประหยัดเนื้อที่ และ ขนาดไฟล์มากกว่า)
หรือถ้าแทรกระหว่าง html code จะใช้ <!-- comment here -->4. การแทรกวันที่และไฟล์ ในไฟล์ .asp

[ /asp/hello3.asp ]

<%
'กำหนดตัวแปรคำว่า showdate ให้เป็นวันที่ธรรมดา
'ซึ่งคำว่า showdate/shownow สามารถเปลี่ยนเป็นคำอื่นๆที่ไม่ขัดต่อการตั้งตัวแปรได้ เช่นคำว่า apple, i_want_to_see_date เป็นต้น
showdate = date
'กำหนดตัวแปรคำว่า shownow ให้เป็นวันที่แบบยาว
shownow = now
%>

<HTML>
<BODY>
<% For i = 3 To 7 %>
<FONT SIZE=<% = i %>>
Hello World!</FONT><BR>
<% Next
showdate2 = date
shownow2 = now
%>
<HR>
นำวันที่จากตัวแปรที่กำหนดไว้ข้างบน tag HTML มาแสดง <BR>
showdate = <%=showdate%> และ shownow = <%=shownow%>

<HR>
นำวันที่จากตัวแปรที่กำหนดไว้ข้างล่าง script คำว่า next มาแสดง <BR>
showdate2 = <%=showdate2%> และ shownow2 = <%=shownow2%>

<HR>
และต่อไปนี้เป็นการแทรกวันที่โดยตรง โดยไม่ต้องตั้งตัวแปรก่อน <BR>
<%=date%> หรือ <%=now%>

</BODY>
</HTML>การแทรกไฟล์ ในไฟล์ .asp มีประโยชน์คือลดการซ้ำซ้อนในการที่จะต้องใส่ข้อความที่เหมือนๆกัน หรือใส่ตัวแปร / รูปภาพ
ในทุกๆไฟล์ ซึ่งจะทำให้สะดวกในการแก้ไขในภายหลัง ไม่ต้องเสียเวลานำไฟล์ทั้งหมดมาแก้ เพียงแก้ที่ไฟล์ที่แทรกไฟล์เดียวก็สามารถ
ปรากฎผลความเปลี่ยนแปลงได้พร้อมกันทั้งหมด ให้เห็นภาพง่ายๆคือข้อความที่เป็น footnote
ของเว็บเพจเป็นต้น
การทดลองทำการแทรกไฟล์

ขั้นตอนที่ 1
ให้คุณสร้างไฟล์โดยใช้ notepad
พิมพ์อะไรลงไปก็ได้ 2-3 บรรทัด จากนั้นให้ save โดยตั้งชื่อและนามสกุลไฟล์ให้เป็น insertit.inc
โดย save ไฟล์นี้ไว้ใน folder asp
ขั้นตอนที่ 2
save ไฟล์ต่อไปนี้ และเรียกเพื่อดูผลผ่านบราวเซอร์

[ /asp/hello4.asp ]


<HTML>
<BODY>
<% For i = 3 To 7 %>
<FONT SIZE=<% = i %>>
Hello World!</FONT><BR>
<% Next %>
</font> ตัวอย่างนี้นำมาจากไฟล์ตัวอย่างของ <a href="http://www.microsoft.com">Microsoft</a>
<hr>
ต่อไปนี้มาจากไฟล์ insertit.inc<br>
<!--#include virtual="/asp/insertit.inc"-->
</BODY>
</HTML>เพิ่มเติม
ในไฟล์ .inc คุณสามารถใส่ html tag(ตาราง, frame, ตัวอักษร, รูป และอื่นๆ) หรือ
script ได้ และไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อ insertit.inc การใช้งานที่แตกต่างหรือเทคนิคที่สูง
ขึ้นสามารถอ่านได้จาก Road map